La Cour Royale Albanaise

La Cour Royale est le terme traditionnellement utilisé pour désigner l'administration et la maison de la Famille Royale. Actuellement, la Cour Royale Albanaise est composée d'un personnel de maison, du Conseil Royal et du bureau du Prince Héritier et de la Princesse Héritière.

Pendant les années d'exil, le fonctionnaire le plus haut placé de la Cour était le Ministre de la Cour, qui était en mesure de représenter politiquement la Famille Royale en tant que figure intermédiaire. Depuis le retour de la Famille Royale en Albanie en 2002, le chef de la Cour royale conserve le titre de Chambellan.
Adresse postale

Cour Royale Albanaise / Oborri Mbreteror Shqiptar
P.O. Box Nr. 8170,

TIRANA, ALBANIA

albanianroyalfamily@gmail.com


Adresse résidentielle

Cour Royale Albanaise / Oborri Mbreteror Shqiptar
Rr. "MURAT TOPTANI"
Nd. 6
NJESIA ADMINISTRATIVE Nr.2, 1001

TIRANA, ALBANIA

Le Brevet de Fournisseur de la Cour Royale

warrent_web
Le Brevet de Fournisseur de la Cour Royale est une marque de reconnaissance prestigieuse accordée à ceux qui sont des fournisseurs réguliers de biens et de services à l'Enceinte Royale.

La décision d'accorder un Mandat Royal est prise par SAR le Prince Héritier Leka des Albanais.


Les Brevets de Fournisseur de la Cour Royale sont régis par un accord contractuel.
 

La Constitution du Royaume d'Albanie

 
Pendant les années 1920, l'Albanie a connu une période d'instabilité politique. Après le « Triomphe de la Légitimité » contre le gouvernement éphémère de F. Noli, l'Albanie est devenue en 1925 une République sur le modèle de la troisième République française de 1870 à 1940.

Le 1 septembre 1928, l'Albanie a été déclarée Monarchie Démocratique Parlementaire et Héréditaire, avec un Parlement élu et un Roi détenant des pouvoirs exécutifs contrôlés et limités.
 

Free, proud and confident of a happy future, the Albanian nation, firmly resolved and strong in it's intention to establish for all time national unity and to ensure the peaceful development of the country and the general good of the people, while respecting the historic traditions of the nation as a sure pledge that the rising generation shall enjoy the well-being that is its due on this 1st day of December, 1928, in its second Constituent Assembly, approves and decrees the present statute :

Part I - General Provisions

Art. 1. Albania is a democratic, parliamentary and hereditary monarchy.
Art. 2. Albania is independent and indivisible, its integrity inviolable, and its territory inalienable.
Art 3. The Albanian flag is red, with a double-headed black eagle in the centre.
Art 4. The official language of the State is Albanian.
Art 5. The Albanian State has no official religion. All religions and creeds are respected, and freedom of worship and religious observances is guaranteed.
Religion cannot in any way constitute a legal defence.
Religions and. creeds shall in no way whatsoever be use for political purposes.
Art 6. The capital of Albania is Tirana.

Statuti themeltar i Mbretërisë Shqiptare
Kombi Shqiptar, i lirë e kryelartë, me plot shpresa lumturie për kohën e ardhme, me dëshirë të patundshme e plot gjallëri për forcimin e përjetshëm të bashkimit kombëtar dhe për sigurimin e zhvillimit paqësor të Atdheut e të mirës së përgjithshme të popullit, duke respektuar traditat historike të kombit, të cilat pa dyshim i sigurojnë brezit të ardhshëm një mbarëvajtje të meritueshme, në Asamblenë dytë Kushtetuese,më datë 1 dhjetor 1928, vendos dhe dekreton këtë Statut.
Titulli l
Dispozita të përgjithshme
Art. 1. Shqipëria është Mbretëri (Royaume) demokratike, parlamentare dhe e trashëgueshme.
Art. 2. Shqipëria është e pavarur dhe e pandashme; tërësia tokësore e saj është e padhu- nueshme dhe toka e saj e patjetërsueshme.
Art. 3. Flamuri Shqiptar është i kuq, në mes me shqipe të zezë dykrerëshe.
Art. 4. Gjuha zyrtare e Shtetit është shqipja.
Art. 5. Shteti Shqiptar nuk ka fe zyrtare. Të gjitha fetë e besimet janë të nderuara dhe liria e ushtrimit dhe e praktikimit të jashtëm të tyre është e siguruar.
Feja nuk mund të formojë pengesa juridike në asnjë mënyrë.
Fetë dhe besimet kurrsesi nuk mund të përdoren për qëllime politike.
Art. 6. Kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana.